BETALING IN 3X MOGELIJK VANAF 100€ AANKOOP !

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna "AV") regelen de contractuele relatie tussen elke gebruiker van de site (klant) en het bedrijf Animal Service SCS, geregistreerd bij de KBO onder het nummer 0554 780 810, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 4680 Oupeye, rue Visé Voie 66 (de verkoper).

De koper is elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website van de verkoper.

Artikel 2: Doel

Deze verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper te definiëren, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de site van de verkoper, ongeacht of de koper een professional of een consument is.

De verwerving van een goed of het verlenen van een dienst via de website van de verkoper impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze algemene voorwaarden.

Het feit dat de klant een bestelling op deze site valideert, impliceert dus de volledige aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, waarvan de klant uitdrukkelijk erkent kennis te hebben genomen vóór het sluiten van een bestelling.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen door middel van een eenvoudige wijziging online, met dien verstande dat dergelijke wijzigingen niet van toepassing zijn op bestellingen die vóór de genoemde wijziging zijn geplaatst. Het is daarom wenselijk dat deze AV voor elke nieuwe bestelling opnieuw worden gelezen.

Deze AV zijn de enige die van toepassing zijn en vervangen alle andere voorwaarden, behalve voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking.

Artikel 3: Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten

De aangeboden producten en diensten zijn die vermeld in de catalogus die op de website van de verkoper is gepubliceerd. Elk product gaat vergezeld van een door de verkoper opgestelde beschrijving. De foto's in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk maar kunnen geen perfecte overeenstemming met het aangeboden product garanderen, met name wat betreft de kleuren of labels van de verschillende aangesloten dierenartsenpraktijken. Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Indien, ondanks zijn inspanningen, alle of een deel van de artikelen niet beschikbaar zijn, stelt de verkoper de koper hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte en biedt hem de mogelijkheid om te kiezen tussen kosteloze annulering, onbeschikbare artikelen uit de bestelling of de mogelijkheid om te wachten tot de voorraad terugkeert. Beschikbare artikelen worden normaal bezorgd.

Artikel 4: Tarieven

De prijzen van producten en diensten staan ​​op de website vermeld in euro's inclusief btw. De uitgeschreven factuur is uitgedrukt in euro, inclusief alle taksen (btw en andere van toepassing zijnde taksen).

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. Desalniettemin zullen de producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment van de validatie van de bestelling.

De aangegeven prijzen zijn exclusief transport- en leveringskosten, die worden berekend en toegevoegd op basis van de grootte van de bestelling. De klant wordt vóór de validatie van de bestelling op de hoogte gebracht als leverings- en/of transportkosten in de prijs van de bestelling moeten worden inbegrepen.

Artikel 5: Grondgebied

De online verkoop van producten en diensten die op de site van de verkoper worden gepresenteerd, is voorbehouden aan kopers die in Europa wonen.

Artikel 6: Bestelling

De koper die een product of dienst wenst te kopen, moet:

- de gevraagde gegevens invullen, namelijk: zijn voornaam, achternaam of firmanaam alsook alle andere bijkomende gevraagde contactgegevens

- het online bestelformulier invullen met alle referenties van de gekozen producten of diensten;

- zijn bestelling valideren na controle; - de betaling uitvoeren onder de voorziene voorwaarden (zie artikel 8);

- de bestelling bevestigen en ervoor betalen.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze voorwaarden, en dus hun perfecte kennis. Bevestiging van de bestelling houdt tevens in, in hoofde van de koper, dat hij afstand doet van het recht om zich op zijn eigen aankoop- of andere voorwaarden te beroepen.

Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging van de bestelling vormen het bewijs van de transactie. De bevestiging vormt de ondertekening en aanvaarding van de gevraagde transacties.

Elke bestelling is pas definitief bevestigd en verbindt de verkoper pas na ontvangst van de betaling. Er wordt een e-mail met de orderbevestiging verzonden na ontvangst van de betaling.

De producten blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs.

Artikel 7a: Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag van ontvangst van de goederen.

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument de verkoper informeren:

Ofwel via een standaardformulier, ingevuld en ondertekend (opgenomen in bijlage 2 van het Wetboek van economisch recht of toegankelijk via deze link); Of via een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring waarin duidelijk de wens tot herroeping wordt uiteengezet (bij voorkeur per e-mail of schriftelijk).

De klant heeft 14 dagen de tijd om het pakket retour te sturen. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat hij de koper op de hoogte heeft gesteld van zijn voornemen om te herroepen. De verzendkosten van de retourzending blijven voor rekening van de klant.

De producten dienen in hun originele verpakking, onbeschadigd, vergezeld van de originele factuur/afleverbon geretourneerd te worden. Geretourneerde producten mogen niet zijn uitgepakt - niet verzegeld - op geen enkele manier zijn gebruikt. Onvolledige, bedorven, beschadigde of bevuilde goederen van de koper zullen niet worden teruggenomen of de verkoper zal van het terug te betalen bedrag de waarde van de waardevermindering van het goed aftrekken.

De verkoper verbindt zich ertoe om in geval van herroeping de terugbetaling te doen binnen 14 dagen vanaf de dag waarop hij door de klant op de hoogte werd gesteld van zijn wens om de overeenkomst te herroepen.

De terugbetaling zal gebeuren met hetzelfde betaalmiddel dat werd gebruikt bij de aankoop van de goederen of op een andere manier met de uitdrukkelijke toestemming van de klant.

Deze terugbetaling kan echter worden uitgesteld tot ontvangst van het pakket.

Artikel 7b: Annulatierecht

Onverminderd het wettelijke herroepingsrecht dat de consument overeenkomstig artikel 7a wordt geboden, is elk verzoek om een ​​bestelling te annuleren niet-ontvankelijk.

Artikel 8: Betalingswijzen

U kunt betalen met creditcard, Visa of Mastercard.

De bestelde artikelen blijven de exclusieve eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de bestelling door de koper.

De professionele koper kan kiezen tussen betaling van de factuur binnen 15 dagen vanaf de datum van de bestelling of betaling in maximaal 3 maandelijkse termijnen met de Alma-applicatie (waarbij wordt uitgegaan van het gebruik van een creditcard).

Elke factuur die geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, wordt betaalbaar op de dag van de op de factuur vermelde vervaldatum.

Elke factuur die niet op de vervaldag is betaald, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente opleveren van 1% per maand.

Bovendien is de klant bij niet-betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling aansprakelijk als schadevergoeding voor een forfaitaire schadevergoeding vastgesteld op 15% van de onbetaalde bedragen met een minimum van 75 euro.

In het geval dat de verkoper, in zijn relaties met een niet-professionele consument, zijn verplichtingen niet nakomt volgens de overeengekomen voorwaarden, is de verkoper, behalve in geval van overmacht en na ontvangst van een ingebrekestelling waarop hij niet binnen een maand reageert, jegens de klant, als boetebeding, ten gunste van deze laatste een bedrag verschuldigd dat overeenkomt met 1,5% van de verkoopprijs inclusief btw per maand vertraging, met een maximum van 150 euro.

Artikel 9: Leveringen

Leveringen vinden plaats op het adres vermeld op het bestelformulier, dat alleen in het overeengekomen geografische gebied te vinden is.

De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper tot de levering van de goederen op het door de koper opgegeven adres. Vanaf dit moment draagt ​​alleen de koper de risico's.

Levertijden worden alleen ter informatie gegeven. Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot annulering of wijziging van de bestelling, noch tot weigering om de levering in ontvangst te nemen en kan geen aanleiding geven tot enige andere boete of aanpassing van de verkoopprijs dan deze die eventueel door de verkoper zijn aanvaard en schriftelijk zijn bevestigd.

Als de levertijd langer is dan dertig dagen vanaf de validatie van de bestelling, kan het verkoopcontract worden beëindigd en kan de koper worden terugbetaald (op voorwaarde dat de koper de exacte leveringsgegevens heeft verstrekt).

Artikel 10: Garantie

Ten opzichte van consumenten garandeert de verkoper de producten die hij verkoopt en de diensten die hij levert in overeenstemming met de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen (artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek).

In geval van niet-conformiteit van een verkocht product dat wordt vastgesteld binnen 2 maanden na levering van de goederen, moet de consument de verkoper zo snel mogelijk op nauwkeurige wijze verwittigen per aangetekende brief of e-mail. Deze garantie dekt alleen conformiteitsdefecten die bestaan ​​op het moment van levering van de goederen. Defecten of schade als gevolg van verkeerd gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of schokken, nalatigheid en slijtage vallen niet onder de garantie. Evenzo zullen reparaties die worden uitgevoerd door technici die niet door de leverancier zijn erkend, leiden tot het vervallen van de garantie. De factuur of de leveringsbon fungeren als garantie en moeten door de consument worden bewaard en in het origineel worden voorgelegd.

Als het product wordt gebruikt voor niet-privédoeleinden, zijn de beperkte garantievoorwaarden van de fabrikant/leverancier van toepassing.

Elke klacht en betwisting met betrekking tot de geleverde prestaties, de geleverde goederen en de facturen moeten per aangetekende brief ter kennis van de verkoper/dienstverlener worden gebracht binnen de 8 dagen vanaf de datum van de uitgevoerde prestaties, de levering van de goederen of de betrokken facturen.

Na de periode van 8 dagen zijn geen klachten meer ontvankelijk. De geleverde goederen worden onherroepelijk geacht in overeenstemming te zijn met de bestelde en dus door de klant aanvaarde goederen. De bestelde en uitgevoerde diensten worden geacht conform te zijn en worden daarom aanvaard.

Voor elke erkende vordering die door de dienstverlener/verkoper wordt gegrond, is de keuze van de dienstverlener/verkoper ofwel de kosteloze en kosteloze vervanging van de niet-conform verklaarde goederen, ofwel de terugbetaling van de gefactureerde waarde zonder kosten of vergoeding. Er kan door de klant geen ander bijkomend bedrag worden geëist.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

De verkoper is in het online verkoopproces slechts gehouden tot een middelenverbintenis; zijn verantwoordelijkheid kan niet worden ingeroepen voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het "Internet"-netwerk zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, breuk van de service of andere onbedoelde problemen. De gegevens op de site worden ook te goeder trouw verzonden. De aangeboden links naar sites van fabrikanten en/of partners zijn ter informatie gegeven. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor informatie van deze sites.

De verkoper is in geen geval verantwoordelijk voor de niet-nakoming van zijn verplichtingen als gevolg van overmacht of uitzonderlijke moeilijkheden, d.w.z. elke gebeurtenis die de uitvoering van het contract bemoeilijkt vanuit technisch, economisch of gezondheidsoogpunt.

Als voorbeeld kunnen worden genoemd: staking, maatregelen van de overheid en de verschillende overheidsinstanties, vertraging in de aanvoer, exportverbod, oorlog, mobilisatie, verkeersopstoppingen, exportbelemmeringen, importbelemmeringen, ziekte of ongeval, verstoring van communicatie- en computersystemen, gezondheidscrisis, pandemie, enz.

In geval van overmacht of uitzonderlijke moeilijkheden zal de dienstverlener/verkoper naar eigen goeddunken beslissen om ofwel de nakoming van zijn verplichtingen tijdelijk op te schorten, ofwel het contract te beëindigen door middel van een aangetekende brief en/of de klant uit te nodigen om opnieuw over de voorwaarden van het contract te onderhandelen.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site van de verkoper zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van laatstgenoemde. Niemand is gemachtigd om om welke reden dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, elementen van de site, softwarematig, visueel of geluid, te reproduceren, exploiteren, herdistribueren of gebruiken. Elke eenvoudige of hypertekstlink is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

Artikel 13: Persoonsgegevens

De klant garandeert correcte en volledige persoonsgegevens te verstrekken bij bestelling.

In overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming en de algemene verkoopvoorwaarden, zullen de verstrekte persoonlijke gegevens door de verkoper alleen worden gebruikt voor de goede uitvoering van het contract (oprichting van een "klant"-database, verzenden van e-mails, beheer van online betalingen, leveringen, uitwisselingen en terugbetalingen).

Deze gegevens worden niet verkocht of gebruikt voor marketingdoeleinden.

Deze gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Er is geen communicatie van klantgegevens aan derden voorzien.

De klant kan in bepaalde specifieke gevallen rectificatie, verzoeken om verwijdering of overdracht van zijn gegevens, beperking of verzet tegen de verwerking door contact op te nemen met de verkoper.

Op verzoek kan de klant inzage krijgen in zijn gegevens of informatie krijgen over een behandeling die hem aangaat.

Artikel 14: Bewijs

De partijen aanvaarden, in het kader van hun relaties, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld: e-mail, computerback-ups, enz.).

Sectie 15: Diversen

Als een clausule door een jurisdictie nietig zou worden verklaard, zou een dergelijke beslissing op geen enkele manier de geldigheid van de andere clausules aantasten.

Artikel 16: Beslechting van geschillen

Deze online verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd (d.w.z. het gerechtelijk arrondissement Luik - afdeling Luik), behoudens bindende bepalingen van openbare orde.