BETALING IN 3X MOGELIJK VANAF 100€ AANKOOP !

Algemene Voorwaarden

Artikel 1:Voorwoord

Deze verkoopvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door de vennootschap Animal Service SCS waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in de Rue Visé Voie 66 te 4680 Oupeye, ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder het nummer 0554 780 810 hierna aangeduid als "de verkoper" en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website van de verkoper, hierna "de koper" genoemd.

Artikel 2: Doel

Deze verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper te definiëren, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop die via de site van de verkoper wordt gedaan, ongeacht of de koper een professional of een consument is. De aankoop van een goed of een dienst via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden. Deze verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of specifieke voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de verkoper zijn goedgekeurd. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval zijn de toepasselijke voorwaarden die van kracht op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 3: Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten

De aangeboden producten en diensten staan ​​vermeld in de catalogus die op de website van de verkoper is gepubliceerd. Elk product gaat vergezeld van een door de verkoper opgestelde beschrijving. De foto's in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk maar kunnen geen perfecte overeenkomst met het aangeboden product garanderen, met name wat betreft de kleuren of labels van de verschillende aangesloten dierenartsenpraktijken. Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Indien, ondanks zijn inspanningen, alle of een deel van de artikelen niet beschikbaar zijn, informeert de verkoper de koper zo snel mogelijk per e-mail en biedt hem de mogelijkheid om te kiezen tussen wachten of de bestelling van de niet-beschikbare artikelen gratis annuleren. Beschikbare artikelen worden normaal geleverd.

Artikel 4: Tarieven

De prijzen van de producten en diensten die op de site worden weergegeven, zijn aangegeven in euro, alle belastingen inbegrepen (BTW en andere toepasselijke belastingen). De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn echter die welke van kracht zijn op het moment van bevestiging ervan. De aangegeven prijzen zijn exclusief transport- en leveringskosten die worden berekend en weergegeven volgens de bestelling.

Artikel 5: Geografische gebieden

De online verkoop van producten en diensten die op de site van de verkoper worden aangeboden, is voorbehouden aan kopers die in België wonen.

Artikel 6: Bestellingen

De koper die een product of dienst wil kopen, moet:

- vul zijn voornaam, achternaam of bedrijfsnaam in, evenals alle gevraagde contactgegevens
- vul het online bestelformulier in met alle referenties van de gekozen producten of diensten;
- zijn bestelling valideren na deze te hebben gecontroleerd;
- de betaling uitvoeren onder de voorziene voorwaarden;
- hun bestelling en betaling bevestigen.

De bevestiging van de bestelling houdt de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden in, de erkenning ervan er perfect kennis van te hebben en afstand te doen van zijn eigen aankoop- of andere voorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de opgenomen bevestiging vormen het bewijs van de transactie. Bevestiging is het ondertekenen en accepteren van transacties waard. De verkoper zal per e-mail een bevestiging van de geregistreerde bestelling meedelen.

Artikel 7a: Herroepingsrecht

Volgens de wet heeft de consument het recht om de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen veertien dagen vanaf de dag volgend op de dag van levering van het product. Dit herroepingsrecht behoort niet toe aan de professionele koper.

Binnen deze termijn moet de consument zijn voornemen tot herroeping schriftelijk of per e-mail kenbaar maken en het geleverde product op eigen kosten en risico terugsturen naar de administratieve zetel van Animal Service, Rue Visé Voie 66, 4680 Oupeye.

De producten dienen in de originele verpakking, onbeschadigd en met de originele factuur/leveringsbon te worden geretourneerd. De aldus geretourneerde producten mogen op geen enkele manier zijn uitgepakt, ontzegeld of gebruikt. Onvolledige, beschadigde, beschadigde of bevuilde goederen door de klant worden niet teruggenomen. Binnen 14 dagen, na aanvaarding van de terugzending van de goederen, verbindt de verkoper zich ertoe om elke betaling terug te betalen, met uitzondering van de verzendkosten.

Modelformulier voor herroeping
(als u het contract wilt herroepen, gelieve het volgende formulier in te vullen en te verzenden naar Animal Service SCS, Rue Visé Voie 66 op 4680 Oupeye of per e-mail naar anisav@ft-partners.net)
-Datum
— Hierbij deel ik u mee dat ik de overeenkomst met betrekking tot de verkoop van de onderstaande goederen herroept: (vermelding van de producten en de bestelde hoeveelheden)
— Besteld op/ontvangen op
— Naam consument
— Adres van de consument
— Handtekening van de consument (alleen bij kennisgeving van het formulier op papier)

Artikel 7b: Herroepingsrecht

Na de wettelijke herroepingstermijn van veertien dagen vanaf de dag na de dag van levering van het product, is elk verzoek tot annulering van de bestelling niet-ontvankelijk.

Artikel 8: Wijze van betaling

Betaling geschiedt met creditcard, Visa of Mastercard. De bestelde artikelen blijven onze exclusieve eigendom tot de volledige betaling van de bestelling door de koper.

Artikel 9: Leveringen

Leveringen vinden plaats op het adres dat op het bestelformulier is vermeld, dat zich alleen in het overeengekomen geografische gebied mag bevinden. De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper tot de levering van de goederen op het door de koper opgegeven afleveradres. Vanaf dit moment neemt alleen de koper de risico's op zich. Levertijden worden alleen ter informatie gegeven; als deze meer dan dertig dagen na de bestelling zijn, kan het verkoopcontract worden beëindigd en kan de koper worden terugbetaald.

Artikel 10: Garantie

Ten aanzien van de consument garandeert de verkoper de producten die hij verkoopt en de diensten die hij levert in overeenstemming met de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen (artikelen 1649 bis tot 1649 octies van de Burgerlijk Wetboek). In geval van niet-conformiteit van een verkocht product, geconstateerd binnen 2 maanden na levering van de goederen, dient de consument de verkoper zo spoedig mogelijk en nauwkeurig per aangetekende brief of e-mail op de hoogte te stellen. Deze garantie dekt alleen gebreken in overeenstemming die bestaan ​​op het moment van levering van de goederen. Defecten of schade door verkeerd gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of stoten, nalatigheid en slijtage, vallen niet onder de garantie. Evenzo zullen reparaties uitgevoerd door technici die niet door de leverancier zijn erkend, leiden tot het vervallen van de garantie. De factuur of de leveringsbon dienen als garantie en dienen door de consument te worden bewaard en in het origineel te worden geproduceerd. Indien het product niet voor privédoeleinden wordt gebruikt, gelden de beperkte garantievoorwaarden van de fabrikant/leverancier.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

De verkoper is in het online verkoopproces slechts gehouden tot een middelenverbintenis; haar aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, serviceonderbreking of andere onvrijwillige problemen. De gegevens op de site worden ook te goeder trouw gegeven. De aangeboden links naar de sites van fabrikanten en/of partners worden ter informatie gegeven. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor informatie van deze sites.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site van de verkoper zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van laatstgenoemde. Niemand is bevoegd om elementen van de site te reproduceren, te exploiteren, opnieuw te distribueren of te gebruiken, om welke reden dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu software, visueel of geluid is. Elke eenvoudige link of hyperlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van een bestelling worden door de verkoper of zijn werknemers opgeslagen en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee de verkoper - of zijn leveranciers - samenwerkt, wanneer deze mededeling noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling.. De gebruiker machtigt de verkoper ook om deze gegevens te gebruiken om statistieken op te stellen om zijn site, de goederen en de service die hij aanbiedt te verbeteren. Deze informatie kan ook worden gebruikt om de verspreiding, via elk communicatiemiddel, mogelijk te maken van informatie met betrekking tot de commerciële activiteiten van de verkoper aan zijn klanten. Ten slotte bewaart de verkoper de persoonsgegevens om volgende bestellingen te vergemakkelijken. De verkoper stemt ermee in dat het overschot de informatie waarover hij beschikt niet bekendmaakt aan een ander bedrijf of een ander bedrijf. De gegevens die door de verkoper worden bijgehouden, kunnen op elk moment worden opgevraagd en op verzoek worden gecorrigeerd.

Artikel 14: Bewijs

Partijen aanvaarden in het kader van hun relaties elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld: e-mail, computerback-ups, enz.).

Artikel 15: Geschillenbeslechting

Deze online verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd, behoudens bindende bepalingen van openbare orde.

Animal Service SCS
Bedrijfsnummer : BE 554 780 810 – RPM Luik
Rue Visé Voie 66 - 4680 Oupeye - Belgique
Mail: info@animalservice.be

Bijgewerkt in december 2017